You are currently viewing Kontrola okresowa stanu instalacji gazowej

Kontrola okresowa stanu instalacji gazowej

Kontrola instalacji gazowych jest, obok oczywiście poprawnego ich zamontowania, gwarantem bezpieczeństwa budynku, a więc i wszystkich, którzy w nim mieszkają lub pracują. Z racji dużej wagi przeglądów instalacji są one obowiązkowe, o czym zdają się zapominać zwłaszcza właściciele budynków jednorodzinnych. Na czym polega kontrola instalacji gazowej? Czy jest czego unikać? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Wymogi ustawy „Prawo Budowlane”

  1. Kontroli okresowej stanu technicznego powinna być poddawana każda instalacja ga­zowa w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, zagrodowych i rekreacji indywidualnej.
  2. W przypadku budynków zagrodowych i rekreacji indywidualnej właściciel nie jest obowiązany posiadać książki nadzoru budowlanego, a więc nie ma możliwości sprawdzenia, czy instalacje gazowe w takich budynkach są okresowo kontrolowane.
  3. Ustawa jednoznacznie stwierdza, kto jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego (art. 62 ust. 5).
  4. Ustawa, jak również żaden inny akt prawny, nie określa zasad przeprowadzenia kon­troli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe.

Przepisy te dotyczą wszystkich obiektów budowlanych, które wyposażone są w instalację gazową, w tym budynków jednorodzinnych i zagrodowych. Niestety często właściciele tych budynków nie wypełniają tego obowiązku, a osoby, które mają uprawnienia do wykonywania przeglądów uważają, że obowiązek ten nie dotyczy budynków jednorodzinnych. Nie mają także świadomości, że jeśli nie stosują się oni do obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli, utrzymywania obiektów w odpowiednim stanie technicznym, a tym samym nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości, to podlegają karze grzywny równej co najmniej stu stawkom dziennym, karze ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do roku.

Kto może dokonywać kontroli?

Według informacji pochodzących z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego są to „osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce”. Nie musi to być zatem gazownik, a np. kominiarz z odpowiednimi uprawnieniami. Kontrola instalacji gazowych polega, najogólniej mówiąc, na sprawdzeniu szczelności aparatów gazowych (pieców, kuchenek i innych urządzeń na gaz). Pomiaru dokonuje się między sprzętem a gazomierzem. Bardziej precyzyjnie określają to akty prawne. W ich myśl sprawdzeniu podlegają przejścia przyłączy przez ścianę budynku. Szczelność sprawdza się w miejscach połączeń przewodów z armaturą, gazomierzem i urządzeniami. Kontrola instalacji gazowych powinna odbywać się zarówno przy kurkach zamkniętych, jak i otwartych.

Podsumowując warto zadbać o przeprowadzanie częstych kontroli instalacji gazowej, nie tylko ze względu na uniknięcie kary, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób użytkujących dany budynek. Należy także pamiętać, że sprawdzenie instalacji powinno kończyć się spisaniem protokołu, który posłuży jako punkt odniesienia podczas kolejnej kontroli. Bez tego dokumentu kontrola jest nieważna i w świetle przepisów, w razie wybuchu gazu, odpowiedzialność ze tę tragedię spadnie na zarządcę budynku.

Dodaj komentarz